Aktuální nabídka produktů

Abeceda mzdové účetní 2019

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování.

669,00

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2019

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy 001 až 023.

399,00

Podvojné účetnictví a účetní závěrka – Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2019

Již 19. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2019 a sestavováním účetní závěrky za rok 2018 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2019 ve všech právních a daňových souvislostech. V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější daňové předpisy ve znění platném od 1. 1. 2019.

589,00

Zákoník práce 2019 (sešitové vydání)

Stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2019, tedy se zapracováním všech dílčích změn, k nimž došlo v průběhu roku 2018.

129,00

Abeceda DPH 2019

Kniha je praktickým průvodcem pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty.

639,00

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů.

649,00

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob – Postupy, jak platit co nejnižší daň

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti.

349,00

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu.

439,00

Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů

Publikace zpracovává v současné době velmi aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce, její praktické důsledky, tak i pracovněprávní souvislosti z hlediska příslušných ustanovení zákoníku práce.

449,00

DPH v tuzemsku – zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a na konkrétních příkladech je uvedeno, jak správně uplatnit daň z přidané hodnoty.

349,00

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2019.

69,00

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám. Druhá část publikace obsahuje právní předpisy k odměňování v podnikatelské sféře vč. novelizovaného nařízení vlády o minimální mzdě.

69,00

ÚZ č. 1273 - Obchodní korporace

Publikace obsahuje aktuální soubor předpisů upravujících obchodní společnosti a družstva.

129,00

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů.

192,00

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost, inspekce práce.

117,00

Účetní závěrka podnikatelů za rok 2018

Publikace přináší komplexní přehled prací, které je nutno udělat při sestavení účetní závěrky.

98,00

Daňová přiznání za rok 2018

Publikace je zaměřena na problematiku podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období započaté v kalendářním roce 2018.

188,00

Povinnosti zaměstnavatele

Publikace je určena zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním, podnikatelům, manažerům. Obsahuje informace, které povinnosti musí zaměstnavatel dodržet a co nesmí opomenout z pohledu zákoníku práce, sociálního a zdravotního pojištění. Dále rozebíráme povinnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

130,00

Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2019

Publikace obsahuje přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti mezd a platů, jejich zdanění, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocenského pojištění, důchodů, sociálních dávek a souvisejících oblastí. Dále obsahuje informace o postupech účtování mzdových operací, termínový kalendář pro mzdové účetní a personalisty a jiné.

90,00

Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2018 - 1. díl

Sbírka obsahuje úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

149,00

Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2018 - 2. díl

Sbírka obsahuje úlohy na procvičení, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

149,00

Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2018

Jedná se o souvislý účetní příklad s účetními doklady, který lze zpracovat jak v rámci daňové evidence, tak v rámci účetnictví.

155,00

Základy účetnictví - pracovní sešit 2018

Jedná se o pracovní sešit, který na úvod každé kapitoly obsahuje shrnutí teorie a na něj navazují řešené příklady a úlohy.

169,00

Daňové zákony v úplném znění k 1. 4. 2019 s přehledy a komentáři změn

Tato čtenářsky oblíbená publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2019 včetně Daňového balíčku k 1. 4. 2019

99,00

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území České republiky, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

369,00

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018 + CD

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018.

599,00