Účetnictví, daně a daňová evidence (distanční formou)

Kurz Účetnictví, daně a daňová evidence je kurzem akreditovaným MŠMT kombinovanou formou a spojuje kurzy Základy účetnictví, Účetnictví pro mírně pokročilé, Účetnictví pro pokročilé, Základy daní a Daňovou evidenci. Pomůže Vám nejen porozumět základním principům účetnictví, ale naučí Vás provádět i náročnější účetní operace včetně daňových dopadů, které jsou však nedílnou součásti každodenní praxe. Součásti kurzu je procvičování probrané látky na příkladech, vyplňování daňových přiznání a výpočet daňové povinnosti. Výhodou tohoto kurzu je jeho komplexnost, zvýhodněná cena a možnost plné úhrady kurzovného Úřadem práce.

 • ZDARMA přes Úřad práce
 • Zdarma materiály ke kurzu
 • Zdarma dárek
Akreditovaný kurz MŠMT

Nejbližší termíny:

Začíná Typ Učebna

14. 01.

distanční

Rytířská 24, Praha 1

11. 02.

distanční

Rytířská 24, Praha 1

11. 03.

distanční

Rytířská 24, Praha 1

08. 04.

distanční

Rytířská 24, Praha 1

13. 05.

distanční

Rytířská 24, Praha 1

Všechny termíny

Popis kurzu

KOMU JE KURZ URČEN, DOPORUČENÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI

Kurz Účetnictví, daně a daňová evidence je určen pro úplné začátečníky bez předchozích znalosti či zkušenosti, tak i mírně pokročilým, kdo si chtějí pouze účetnictví zopakovat nebo prohlubovat. Je také vhodný pro podnikatele a majitele firem, kteří chtějí porozumět účetnictví.

Pro absolvování kurzu nejsou potřeba žádné zvláštní zkušenosti ani znalosti.

Akreditace

AKREDITACE MŠMT

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako kurz Účetnictví a daňová evidence v celkovém rozsahu 130 vyučovacích hodin pod číslem MSMT-19884/2018-1/273.

Výhody akreditovaného kurzu:

 • možnost úplné úhrady ceny kurzu od Úřadu práce
 • po úspěšném absolvování kurzu účastník kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Akreditační komise Ministerstva Školství velmi přísně posuzuje a uděluje akreditace při kombinované formě studia. Komise předpokládá, že tuto formu budou používat pouze zkušení vzdělavatelé s perfektně vypracovanými studijními materiály. Naše vzdělávací středisko všechny podmínky splnilo a proto Vám můžeme nabídnout tento kurz s akreditaci MŠMT.

 1. Kombinovaná forma studia se skládá z prezenční formy studia 40 hodin výuky a zbytek 90 hodin samostudiem (distanční neboli dálková forma),
 2. Podkladem pro výuku dostanete perfektně zpracované studijní materiály. Materiály se skládají z teoretické části, příkladů k procvičování a testovací části,
 3. Při samostudiu budete mít možnost při nepochopení některé části studijní látky možnost konzultace s lektorem,
 4. Pokud kombinovaná forma nebude Vám vyhovovat, tak lze navázat na prezenční výuku dle dohodnutých podmínek,
 5. Závěrečné zkoušky skládáte po absolvování kurzu.

Kombinovaná forma studia je vhodná pro zaměstnané nebo jinak časově vytížené zájemce. Pokud nemáte čas vysedávat na kurzu, ale máte zájem a chuť se vzdělávat, tak je to ideální možnost pro Vás!

NÁPLŇ KURZU

Kurz je složen z pěti samostatných modulů - Základy účetnictví, Účetnictví pro mírně pokročilé, Účetnictví pro pokročilé, Základy daní a Daňová evidence.

Každý účastník kurzu obdrží skripta včetně cvičebnice s praktickými úlohami. Hlavní probíraná témata jsou:

Základy účetnictví:

 • Základní principy a zásady fungování účetnictví,
 • Právní úprava účetnictví,
 • Majetek a zdroje krytí účetní jednotky (Aktiva a Pasiva),
 • Účtový rozvrh a jeho sestavení,
 • Náklady a výnosy,
 • Peněžní prostředky - pokladna, ceniny, bankovní výpisy, peníze na cestě, úhrada platební kartou,
 • Pohledávky a závazky - z obchodních vztahů, poskytnuté a přijaté zálohy, reklamace, slevy, DPH,
 • Kapitálové účty – základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření, účtování při vzniku nové společnosti,
 • Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek - oceňování, pořízení, technické zhodnocení, odpisy, inventarizace a vyřazení,
 • Zásoby – výrobky, zboží, nedokončená výroba - oceňování, pořízení, aktivace a inventarizace,
 • procvičování

Účetnictví pro mírně pokročilé:

 • Zúčtování se zaměstnanci a institucemi – výpočet a účtování mezd,
 • Cestovní náhrady a stravenky,
 • Zúčtování daní a dotaci - účtování dokladů s DPH a daňových dokladů k přijaté platbě, DPH u finančního leasingu a rozdíly v uplatnění DPH, daň z příjmů, silniční daň, dotace,
 • Úvěry a finanční výpomoci, finanční leasing a zajišťovací úvěry,
 • Pohledávky a závazky ke společníkům,
 • Rozdělení výsledků hospodaření – účtování, podklady, výplata zálohy na podíl na zisku, termíny a daňové povinnosti při výplatě dividend nebo podílu na zisku,
 • Cizí měna - přepočet na Kč a kurzové rozdíly, účtování v cizí měně a povinnosti s tím spojené,
 • Analytická a podrozvahová evidence,
 • Vnitropodniková směrnice v účetnictví,
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů - náklady, výdaje, příjmy a výnosy příštích období,
 • Dohadné položky,
 • Rezervy,
 • Opravné položky,
 • procvičování

Účetnictví pro pokročilé:

 • Účetní operace v souvislosti s majetkem – pořízení majetku s dotací, technické zhodnocení drobného majetku, výpočet odpisu při technickém zhodnocení, zvýšený odpis, majetek a dary, komponentní odpisování,
 • Účetní operace v souvislosti s DPH – dodatečné opravy chybné výše DPH, poměrný a krácený koeficient, nárok na odpočet při registraci,
 • Postoupení a odpisy pohledávek,
 • Odložený daňový závazek a pohledávka - odložená daň,
 • Vklady do společnosti - peněžní a nepeněžní vklady do společnosti, zvýšení a snížení základního kapitálu,
 • Účetní závěrka - obsah a druhy účetní závěrky, účetní výsledek hospodaření a jeho transformace na základ daně, daňová uznatelnost nákladů, daňová povinnost, audit, výroční zpráva, schválení a zveřejnění účetní závěrky,
 • Opravy chyb minulých let,
 • Konsolidace,
 • procvičování

Základy daní:

 • Základní přehled daňové soustavy v České republice,
 • Daňový řád – osoby zúčastněné na správě daní, druhy daňových tvrzení, místní šetření a daňová kontrola, pokuty a úroky z prodlení,
 • Registrace k jednotlivým daním,
 • Zákon o dani z příjmů fyzických a právnických osob – poplatník a předmět daně, možnosti uplatnění osvobození nebo slev na dani, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, základ daně a výpočet daně, zálohy na daň a jejich splatnost. Vyplnění daňového přiznání k dani příjmů fyzických osob dle zadaného příkladu. Vyplnění daňového přiznání k dani příjmů právnických osob dle zadaného příkladu,
 • Zákon o dani z přidané hodnoty – plátce a předmět daně, osvobozená a zdanitelná plnění, daňové doklady, sazby daně, základ daně a výpočet daně, podmínky uplatnění nároku na odpočet, režim přenesené daňové povinnosti. Vyplnění daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního a souhrnného hlášení dle zadaného příkladu,
 • Zákon o dani silniční – kdo je poplatníkem daně, co je předmětem daně, výpočet daně a možnosti uplatnění osvobození nebo snížení daně, zálohy na daň a jejich splatnost. Vyplnění daňového přiznání k dani silniční dle zadaného příkladu,
 • Zákon o dani z nemovitých věcí - co je předmětem daně, kdo je poplatníkem daně, které nemovitosti jsou osvobozené od daně, základ daně, sazby daně, splatnost daně. Vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí dle zadaného příkladu,
 • Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí - kdo je poplatníkem daně, co je předmětem daně a co lze osvobodit, základ daně, výpočet daně a její splatnost, směrná daňová hodnota. Vyplnění daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí dle zadaného příkladu.

Daňová evidence:

 • Právní úprava daňové evidence,
 • Registrace k jednotlivým daním a pojišťovnám,
 • Evidence příjmů a výdajů, peněžní a nepeněžní deník,
 • Evidence pohledávek, dluhů, majetků a zásob,
 • Stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti,
 • Sociální a zdravotní pojištění, vyměřovací základ,
 • Vyplnění daňového přiznání a přehledy pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

DÉLKA KURZU

130 vyučovacích hodin (á 45 minut)

z toho prezenční formou 40 hodin (7 vyučovacích dní) a zbytek samostudiem

Balíček knih Účetnictví a daně

BONUS PRO ÚČASTNÍKY KURZU

Každý účastník kurzu kromě skript dostane:

 • Užitečnou pomůcku od nakladatelství Sagit, která pomůže sestavit nejen účtový rozvrh, ale i správně uspořádat a označit položky v rozvaze a výkaz zisku a ztrát. V publikaci taktéž najdete obsahové vymezení přílohy účetní závěrky a kategorizaci účetních jednotek a její vliv na rozsah účetní závěrky.
 • Nepostradatelnou publikaci pro každou účetní od nakladatelství Sagit, která obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku pro podnikatele a 23 účetních standardů.
 • Publikaci od nakladatelství Grada, která obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v aktuálním znění

SOUVISEJÍCÍ KURZY

Na tento kurz můžete navázat studiem rekvalifikačního kurzu Daňový specialista v rozsahu 120 vyučovacích hodin prezenční formou nebo rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví v rozsahu 80 vyučovacího hodin kombinovanou formou.

Pokud se nemůžete rozhodnout, který kurz je pro Vás nejvhodnější, podívejte se na srovnávací přehled kurzů dle obsahu.

Osvědčení o rekvalifikaci

Úspěšným absolvováním kurzu automaticky získáváte Certifikát, ale hlavně Osvědčení o rekvalifikaci. Hlavní výhody takového osvědčení jsou:

 • osvědčení má neomezenou platnost
 • je uznáváno v celé ČR, ale i v zahraničí
 • uvítají ho všichni zaměstnavatelé, včetně státního sektoru
 • osvědčení může být podmínkou pro získání Živnostenského oprávnění
Certifikát ze školení

Lokalita, místo školení

Všechny učebny jsou nové a umístěny v centru Prahy. Najdete je na adrese: Rytířská 399/24, Praha 1 (u Stavovského divadla). Dobře se k nám dostanete:

 • Metro: metro Můstek (A, B), pár minut od Muzeum (C) a Náměstí Republiky (B)
 • Tramvaje: zastávky Václavské náměstí (3, 5, 6, 9, 14, 23), Národní třída (1, 2, 9, 18, 22) nebo Náměstí Republiky (6, 8, 15, 26)
 • Autobus: autobusové nádraží Praha Florenc je 2 stanice metrem
 • Vlak: 5 minut od Hlavního nebo Masarykova nádraží
Naše učebny a zázemí si můžete prohlédnout na stránce O nás.

Termíny kurzu

Slevy pro partnery a věrnostní slevy jsou odečteny po objednávce a o příslušnou částku je ponížena zálohová faktura.

Po přihlášení získáte detailní informace jak uhradit kurz, případně pokyny pro platbu přes Úřad práce. Po zaplacení máte závazně rezervováno místo. Fakturu obdržíte, společně s dalšími materiály, na školení.

Datum Místo Cena Poptat

14. 01. - 14. 04. - distanční

Praha

11 000 Kč

Výuka probíhá v 7 dnech: zahájení 14. a 15.1.2019 (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Základu účetnictví) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Účetnictví pro mírně pokročilé) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Účetnictví pro pokročilé) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Daňová evidence) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Základy daní) + Závěrečná zkouška. Kurz musíte absolvovat maximálně do 3 měsíců od zahájení v předem dohodnutých termínech prezenční výuky a úspěšně ukončit závěrečnou zkouškou.

11. 02. - 11. 05. - distanční

Praha

11 000 Kč

Výuka probíhá v 7 dnech: zahájení 11. a 12.2.2019 (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Základu účetnictví) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Účetnictví pro mírně pokročilé) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Účetnictví pro pokročilé) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Daňová evidence) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Základy daní) + Závěrečná zkouška. Kurz musíte absolvovat maximálně do 3 měsíců od zahájení v předem dohodnutých termínech prezenční výuky a úspěšně ukončit závěrečnou zkouškou.

11. 03. - 11. 06. - distanční

Praha

11 000 Kč

Výuka probíhá v 7 dnech: zahájení 11. a 12.3.2019 (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Základu účetnictví) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Účetnictví pro mírně pokročilé) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Účetnictví pro pokročilé) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Daňová evidence) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Základy daní) + Závěrečná zkouška. Kurz musíte absolvovat maximálně do 3 měsíců od zahájení v předem dohodnutých termínech prezenční výuky a úspěšně ukončit závěrečnou zkouškou.

08. 04. - 08. 07. - distanční

Praha

11 000 Kč

Výuka probíhá v 7 dnech: zahájení 8. a 9.4.2019 (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Základu účetnictví) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Účetnictví pro mírně pokročilé) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Účetnictví pro pokročilé) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Daňová evidence) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Základy daní) + Závěrečná zkouška. Kurz musíte absolvovat maximálně do 3 měsíců od zahájení v předem dohodnutých termínech prezenční výuky a úspěšně ukončit závěrečnou zkouškou.

13. 05. - 13. 08. - distanční

Praha

11 000 Kč

Výuka probíhá v 7 dnech: zahájení 13. a 14.5.2019 (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Základu účetnictví) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Účetnictví pro mírně pokročilé) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Účetnictví pro pokročilé) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Daňová evidence) + 1 den dle dohody (dovysvětlení po ukončení samostudia Základy daní) + Závěrečná zkouška. Kurz musíte absolvovat maximálně do 3 měsíců od zahájení v předem dohodnutých termínech prezenční výuky a úspěšně ukončit závěrečnou zkouškou.

Ceny jsou konečné, včetně občerstvení a bonusů. Nejsme plátci DPH.

Tento kurz nabízíme i jako firemní kurz!

Zavolejte nebo napište a dohodneme individuální termín.