Účetnictví, daně a daňová evidence komplet

Kurz Účetnictví, daně a daňová evidence komplet je kurzem akreditovaným MŠMT a spojuje kurzy Základy účetnictví, Účetnictví pro mírně pokročilé, Účetnictví pro pokročilé, Základy daní a Daňovou evidenci a pomůže Vám nejen porozumět základním principům účetnictví, ale naučí Vás provádět i náročnější účetní operace včetně daňových dopadů, které jsou však nedílnou součásti každodenní praxe. Součásti kurzu je procvičování probrané látky na příkladech, vyplňování daňových přiznání a výpočet daňové povinnosti. Výhodou tohoto kurzu je jeho komplexnost, zvýhodněná cena a možnost plné úhrady kurzovného Úřadem práce.

Nejbližší termíny:

Začíná Kurz Učebna

02. 2

víkendový

Rytířská 24, Praha 1

12. 2

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

12. 2

odpolední

Rytířská 24, Praha 1

Všechny termíny

Popis kurzu

KOMU JE KURZ URČEN, DOPORUČENÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI

Kurz Účetnictví, daně a daňová evidence komplet je určen pro úplné začátečníky bez předchozích znalosti či zkušenosti, tak i mírně pokročilým, kdo si chtějí pouze účetnictví zopakovat nebo prohlubovat. Je také vhodný pro podnikatele a majitele firem, kteří chtějí porozumět účetnictví. 

Pro absolvování kurzu nejsou potřeba žádné zvláštní zkušenosti ani znalosti.


AkreditaceAKREDITACE MŠMT

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako kurz Účetnictví a daňová evidence v celkovém rozsahu 130 vyučovacích hodin pod číslem MSMT-22843/2017-1/476.


Výhody akreditovaného kurzu:

 • možnost úplné úhrady ceny kurzu od Úřadu práce 
 • po úspěšném absolvování kurzu účastník kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností


NÁPLŇ KURZU

Kurz je složen z pěti samostatných bloků - Základy účetnictví,  Účetnictví pro mírně pokročilé, Účetnictví pro pokročilé, Základy daní a Daňová evidence.

Každý účastník kurzu obdrží skripta včetně cvičebnice s praktickými úlohami. Hlavní probíraná témata jsou:


Základy účetnictví:

 • Základní principy a zásady fungování účetnictví
 • Právní úprava účetnictví
 • Majetek a zdroje krytí účetní jednotky (Aktiva a Pasiva)
 • Účtový rozvrh a jeho sestavení
 • Náklady a výnosy
 • Peněžní prostředky - pokladna, ceniny, bankovní výpisy, úhrada platební kartou
 • Pohledávky a závazky - z obchodních vztahů, poskytnuté a přijaté zálohy; reklamace, slevy  
 • Kapitálové účty – základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření
 • Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek - oceňování, pořízení, technické zhodnocení, odpisy, inventarizace a vyřazení
 • Zásoby – výrobky, zboží, nedokončená výroba - oceňování, pořízení, aktivace a inventarizace
 • procvičování


Účetnictví pro mírně pokročilé

 • Zúčtování se zaměstnanci a institucemi – výpočet a účtování mezd, 
 • Cestovní náhrady a stravenky
 • Zúčtování daní a dotaci - účtování dokladů s DPH a daňových dokladů k přijaté platbě, DPH u finančního leasingu a rozdíly v uplatnění DPH, daň z příjmů a silniční daň, dotace 
 • Úvěry a finanční výpomoci, finanční leasing a zajišťovací úvěry 
 • Pohledávky a závazky ke společníkům
 • Rozdělení výsledků hospodaření – účtování, podklady, výplata zálohy na podíl na zisku, termíny a daňové povinnosti při výplatě dividend nebo podílu na zisku
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Dohadné položky 
 • Opravné položky
 • Rezervy
 • Účtování v cizí měně a povinnosti s tím spojené
 • Daňová uznatelnost nákladů
 • Účetní závěrka
 • procvičování


Účetnictví pro pokročilé

 • Odložený daňový závazek
 • Postoupení a odpisy pohledávek
 • Účtování při vzniku nové společnosti
 • Peněžní a nepeněžní vklady do společnosti 
 • Zvýšení a snížení základního kapitálu
 • Podrozvahová evidence
 • Účetní operace v souvislosti s DPH – dodatečné opravy a slevy, úprava odpočtu, poměrný a krácený koeficient
 • Účetní operace v souvislosti s majetkem – technické zhodnocení drobného majetku, následný odpočet DPH, poměrný nárok na DPH; úroky z úvěru na pořízení majetku; dotace na pořízení majetku; dary
 • Opravy chyb minulých let
 • procvičování


Základy daní

  • Základní přehled daňové soustavy v České republice,
  • Daňový řád – osoby zúčastněné na správě daní, druhy daňových tvrzení, místní šetření a daňová kontrola, pokuty a úroky z prodlení,
  • Registrace k jednotlivým daním,
  • Zákon o dani z příjmů fyzických a právnických osob – poplatník a předmět daně, možnosti uplatnění osvobození nebo slev na dani, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, základ daně a výpočet daně, zálohy na daň a jejich splatnost. Vyplnění daňového přiznání k dani příjmů fyzických osob dle zadaného příkladu. Vyplnění daňového přiznání k dani příjmů právnických osob dle zadaného příkladu,
  • Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
  • Zákon o dani z přidané hodnoty – plátce a předmět daně, osvobozená a zdanitelná plnění, daňové doklady, sazby daně, základ daně a výpočet daně, podmínky uplatnění nároku na odpočet, režim přenesené daňové povinnosti. Vyplnění daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního a souhrnného hlášení dle zadaného příkladu,
  • Zákon o dani silniční – kdo je poplatníkem daně, co je předmětem daně, výpočet daně a možnosti uplatnění osvobození nebo snížení daně, zálohy na daň a jejich splatnost. Vyplnění daňového přiznání k dani silniční dle zadaného příkladu,
  • Zákon o dani z nemovitých věcí - co je předmětem daně, kdo je poplatníkem daně, které nemovitosti jsou osvobozené od daně, základ daně, sazby daně, splatnost daně. Vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí dle zadaného příkladu,
  • Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí - kdo je poplatníkem daně, co je předmětem daně a co lze osvobodit, základ daně, výpočet daně a její splatnost, směrná daňová hodnota. Vyplnění daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí dle zadaného příkladu.


  Daňová evidence

   • Právní úprava daňové evidence
   • Registrace k jednotlivým daním a pojišťovnám
   • Evidence příjmů a výdajů, peněžní a nepeněžní deník
   • Evidence pohledávek, dluhů, majetků a zásob
   • Stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti
   • Sociální a zdravotní pojištění, vyměřovací základ
   • Vyplnění daňového přiznání a přehledy pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu


   DÉLKA KURZU

   130 vyučovacích hodin (á 45 minut)

    

   knihy Účtový rozvrh a Účetnictví podnikatelů

   BONUS PRO ÚČASTNÍKY KURZU

   Každý účastník kurzu kromě skript dostane:

   • Užitečnou pomůcku od nakladatelství Sagit, která pomůže sestavit nejen účtový rozvrh, ale i správně uspořádat a označit položky v rozvaze a výkaz zisku a ztrát. V publikaci taktéž najdete obsahové vymezení přílohy účetní závěrky a kategorizaci účetních jednotek a její vliv na rozsah účetní závěrky.
   • Nepostradatelnou publikaci pro každou účetní od nakladatelství Sagit, která obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku pro podnikatele a 23 účetních standardů. 
   • Publikaci od nakladatelství Grada, která obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v aktuálním znění  Grada, Daňové zákony - úplná znění


   SOUVISEJÍCÍ KURZY

   Na tento kurz můžete navázat studiem kurzů  Mzdy v praxi nebo rekvalifikačním kurzem Mzdové účetnictví v rozsahu 80 vyučovacích hodin nebo rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví s využitím PC v rozsahu 120 vyučovacích hodin.

   Nebo zvolte rozsáhlejší kurz Účetnictví, daně a daňová evidence s využitím PC v rozsahu 170 vyučovacích hodin.

   Lokalita, místo školení

   Všechny učebny jsou nové a umístěny v centru Prahy. Najdete je na adrese: Rytířská 399/24, Praha 1 (u Stavovského divadla). Dobře se k nám dostanete:

   • Metro: metro Můstek (A, B), pár minut od Muzeum (C) a Náměstí Republiky (B)
   • Tramvaje: zastávky Václavské náměstí (3, 5, 6, 9, 14, 23), Národní třída (1, 2, 9, 18, 22) nebo Náměstí Republiky (6, 8, 15, 26)
   • Autobus: autobusové nádraží Praha Florenc je 2 stanice metrem
   • Vlak: 5 minut od Hlavního nebo Masarykova nádraží
   Naše učebny a zázemí si můžete prohlédnout na stránce O nás.

   Termíny kurzu

   Slevy pro partnery a věrnostní slevy jsou odečteny po objednávce a o příslušnou částku je ponížena zálohová faktura.

   Po přihlášení vám e-mailem zašleme zálohovou fakturu. Po jejím zaplacení máte závazně rezervováno místo. Fakturu obdržíte, společně s dalšími materiály, na školení.

   Datum Místo Cena Poptat

   02. 2 - 17. 4 - víkendový

   Praha

   14 500 Kč

   Výuka probíhá ve dnech: 2., 9. a 16.02. (pátek 16:30 - 19:45, Základy účetnictví) + 3., 10. a 17.02. (sobota 9:00 - 16:00, Základy účetnictví a procvičování) + 23.02., 2. a 9.03. (pátek 16:30 - 19:45, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 24.02., 3. a 10.03. (sobota 9:00 - 16:00, Účetnictví pro mírně pokročilé a procvičování) + 16. a 23.03. (pátek 16:30 - 19:45, Účetnictví pro pokročilé) + 17. a 24.03. (sobota 9:00 - 16:00, Účetnictví pro pokročilé a procvičování) + 6. a 13.04. (pátek 16:30 - 19:45, Základy daní) + 7. a 14.04. (sobota 9:00 - 16:00, Základy daní) + 16. a 17.04.2018 (pondělí a úterý 14:30 - 19:30, Daňová evidence)

   12. 2 - 20. 3 - dopolední

   Praha

   14 500 Kč

   Výuka probíhá ve dnech: 12., 13., 15., 16. a 19.02. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 20.02., 1. a 9.03. (8:30 - 13:30, Opakování a procvičování) + 22., 23., 26., 27. a 28.02. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 6., 7. a 8.03. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé) + 12., 13., 14. a 15.03. (8:30 - 13:30, Základy daní) + 19. a 20.03.2018 (8:30 - 13:30, Daňová evidence)

   12. 2 - 20. 3 - odpolední

   Praha

   14 500 Kč

   Výuka probíhá ve dnech: 12., 13., 15., 16. a 19.02. (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 20.02., 1. a 9.03. (14:30 - 19:30, Opakování a procvičování) + 22., 23., 26., 27. a 28.02. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 6., 7. a 8.03. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro pokročilé) + 12., 13., 14. a 15.03. (14:30 - 19:30, Základy daní) + 19. a 20.03.2018 (14:30 - 19:30, Daňová evidence)

   12. 3 - 17. 4 - odpolední

   Praha

   14 500 Kč

   Výuka probíhá ve dnech: 12., 13., 15., 16. a 19.03. (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 20., 29.03. a 6.04. (14:30 - 19:30, Opakování a procvičování) + 22., 23., 26., 27. a 28.03. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 3., 4. a 5.04. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro pokročilé) + 9., 10., 11. a 12.04. (14:30 - 19:30, Základy daní) + 16. a 17.04.2018 (14:30 - 19:30, Daňová evidence)

   12. 3 - 17. 4 - dopolední

   Praha

   14 500 Kč

   Výuka probíhá ve dnech: 12., 13., 15., 16. a 19.03. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 20., 29.03. a 6.04. (8:30 - 13:30, Opakování a procvičování) + 22., 23., 26., 27. a 28.03. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 3., 4. a 5.04. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé) + 9., 10., 11. a 12.04. (8:30 - 13:30, Základy daní) + 16. a 17.04.2018 (8:30 - 13:30, Daňová evidence)

   09. 4 - 22. 5 - dopolední

   Praha

   14 500 Kč

   Výuka probíhá ve dnech: 9., 10., 12., 13. a 16.04. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 17., 26.04. a 11.05. (8:30 - 13:30, Opakování a procvičování) + 19., 20., 23., 24. a 25.04. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 2., 3. a 10.05. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé) + 14., 15., 16. a 17.05. (8:30 - 13:30, Základy daní) + 21. a 22.05.2018 (8:30 - 13:30, Daňová evidence)

   09. 4 - 22. 5 - odpolední

   Praha

   14 500 Kč

   Výuka probíhá ve dnech: 9., 10., 12., 13. a 16.04. (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 17., 26.04. a 11.05. (14:30 - 19:30, Opakování a procvičování) + 19., 20., 23., 24. a 25.04. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 2., 3. a 10.05. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro pokročilé) + 14., 15., 16. a 17.05. (14:30 - 19:30, Základy daní) + 21. a 22.05.2018 (14:30 - 19:30, Daňová evidence)

   20. 4 - 26. 6 - víkendový

   Praha

   14 500 Kč

   Výuka probíhá ve dnech: 20., 27.04. a 4.05. (pátek 16:30 - 19:45, Základy účetnictví) + 21., 28.04 a 5.05. (sobota 9:00 - 16:00, Základy účetnictví a procvičování) + 11., 18. a 25.05. (pátek 16:30 - 19:45, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 12., 19. a 26.05. (sobota 9:00 - 16:00, Účetnictví pro mírně pokročilé a procvičování) + 1. a 8.06. (pátek 16:30 - 19:45, Účetnictví pro pokročilé) + 2. a 9.06. (sobota 9:00 - 16:00, Účetnictví pro pokročilé a procvičování) + 15. a 22.06. (pátek 16:30 - 19:45, Základy daní) + 16. a 23.06. (sobota 9:00 - 16:00, Základy daní) + 25. a 26.06.2018 (pondělí a úterý 14:30 - 19:30, Daňová evidence)

   14. 5 - 26. 6 - odpolední

   Praha

   14 500 Kč

   Výuka probíhá ve dnech: 14., 15., 16., 18. a 21.05. (14:30 - 19:30, Základy účetnictví) + 22., 31.05. a 7.06. (14:30 - 19:30, Opakování a procvičování) + 24., 25., 28., 29. a 30.05. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 4., 5. a 6.06. (14:30 - 19:30, Účetnictví pro pokročilé) + 8., 11., 12. a 13.06. (14:30 - 19:30, Základy daní) + 25. a 26.06.2018 (14:30 - 19:30, Daňová evidence)

   14. 5 - 26. 6 - dopolední

   Praha

   14 500 Kč

   Výuka probíhá ve dnech: 14., 15., 16., 18. a 21.05. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 22., 31.05. a 7.06. (8:30 - 13:30, Opakování a procvičování) + 24., 25., 28., 29. a 30.05. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 4., 5. a 6.06. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé) + 8., 11., 12. a 13.06. (8:30 - 13:30, Základy daní) + 25. a 26.06.2018 (8:30 - 13:30, Daňová evidence)

   Ceny jsou konečné, včetně občerstvení a bonusů. Nejsme plátci DPH.

   Tento kurz nabízíme i jako firemní kurz!

   Zavolejte nebo napište a dohodneme individuální termín.