Účetnictví, daně a daňová evidence

Kurz Účetnictví, daně a daňová evidence komplet je kurzem akreditovaným MŠMT a spojuje kurzy Základy účetnictví, Účetnictví pro mírně pokročilé, Účetnictví pro pokročilé, Základy daní a Daňovou evidenci a pomůže Vám nejen porozumět základním principům účetnictví, ale naučí Vás provádět i náročnější účetní operace včetně daňových dopadů, které jsou však nedílnou součásti každodenní praxe. Součásti kurzu je procvičování probrané látky na příkladech, vyplňování daňových přiznání a výpočet daňové povinnosti. Výhodou tohoto kurzu je jeho komplexnost, zvýhodněná cena a možnost plné úhrady kurzovného Úřadem práce.

 • ZDARMA přes Úřad práce
 • Zdarma materiály ke kurzu
 • Zdarma dárek
Akreditovaný kurz MŠMT

Nejbližší termíny:

Začíná Typ Učebna

14. 01.

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

11. 02.

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

11. 03.

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

08. 04.

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

13. 05.

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

Všechny termíny

Popis kurzu

KOMU JE KURZ URČEN, DOPORUČENÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI

Kurz Účetnictví, daně a daňová evidence je určen pro úplné začátečníky bez předchozích znalosti či zkušenosti, tak i mírně pokročilým, kdo si chtějí pouze účetnictví zopakovat nebo prohlubovat. Je také vhodný pro podnikatele a majitele firem, kteří chtějí porozumět účetnictví.

Pro absolvování kurzu nejsou potřeba žádné zvláštní zkušenosti ani znalosti.


AKREDITACE MŠMT

Akreditace

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako kurz Účetnictví a daňová evidence v celkovém rozsahu 130 vyučovacích hodin pod číslem MSMT-22843/2017-1/476.

Výhody akreditovaného kurzu:

 • možnost úplné úhrady ceny kurzu od Úřadu práce
 • po úspěšném absolvování kurzu účastník kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

NÁPLŇ KURZU

Kurz je složen z pěti samostatných modulů - Základy účetnictví, Účetnictví pro mírně pokročilé, Účetnictví pro pokročilé, Základy daní a Daňová evidence.

Každý účastník kurzu obdrží skripta včetně cvičebnice s praktickými úlohami. Hlavní probíraná témata jsou:

Základy účetnictví:

 • Základní principy a zásady fungování účetnictví,
 • Právní úprava účetnictví,
 • Majetek a zdroje krytí účetní jednotky (Aktiva a Pasiva),
 • Účtový rozvrh a jeho sestavení,
 • Náklady a výnosy,
 • Peněžní prostředky - pokladna, ceniny, bankovní výpisy, peníze na cestě, úhrada platební kartou,
 • Pohledávky a závazky - z obchodních vztahů, poskytnuté a přijaté zálohy, reklamace, slevy, DPH,
 • Kapitálové účty – základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření, účtování při vzniku nové společnosti,
 • Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek - oceňování, pořízení, technické zhodnocení, odpisy, inventarizace a vyřazení,
 • Zásoby – výrobky, zboží, nedokončená výroba - oceňování, pořízení, aktivace a inventarizace,
 • Procvičování


Účetnictví pro mírně pokročilé

 • Zúčtování se zaměstnanci a institucemi – výpočet a účtování mezd,
 • Cestovní náhrady a stravenky,
 • Zúčtování daní a dotaci - účtování dokladů s DPH a daňových dokladů k přijaté platbě, DPH u finančního leasingu a rozdíly v uplatnění DPH, daň z příjmů, silniční daň, dotace,
 • Úvěry a finanční výpomoci, finanční leasing a zajišťovací úvěry,
 • Pohledávky a závazky ke společníkům,
 • Rozdělení výsledků hospodaření – účtování, podklady, výplata zálohy na podíl na zisku, termíny a daňové povinnosti při výplatě dividend nebo podílu na zisku,
 • Cizí měna - přepočet na Kč a kurzové rozdíly, účtování v cizí měně a povinnosti s tím spojené,
 • Analytická a podrozvahová evidence,
 • Vnitropodniková směrnice v účetnictví,
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů - náklady, výdaje, příjmy a výnosy příštích období,
 • Dohadné položky,
 • Rezervy,
 • Opravné položky,
 • Procvičování

Účetnictví pro pokročilé

 • Účetní operace v souvislosti s majetkem – pořízení majetku s dotací, technické zhodnocení drobného majetku, výpočet odpisu při technickém zhodnocení, zvýšený odpis, majetek a dary, komponentní odpisování,
 • Účetní operace v souvislosti s DPH – dodatečné opravy chybné výše DPH, poměrný a krácený koeficient, nárok na odpočet při registraci,
 • Postoupení a odpisy pohledávek,
 • Odložený daňový závazek a pohledávka - odložená daň,
 • Vklady do společnosti - peněžní a nepeněžní vklady do společnosti, zvýšení a snížení základního kapitálu,
 • Účetní závěrka - obsah a druhy účetní závěrky, účetní výsledek hospodaření a jeho transformace na základ daně, daňová uznatelnost nákladů, daňová povinnost, audit, výroční zpráva, schválení a zveřejnění účetní závěrky,
 • Opravy chyb minulých let,
 • Konsolidace,
 • Procvičování


Základy daní

 • Základní přehled daňové soustavy v České republice,
 • Daňový řád – osoby zúčastněné na správě daní, druhy daňových tvrzení, místní šetření a daňová kontrola, pokuty a úroky z prodlení,
 • Registrace k jednotlivým daním,
 • Zákon o dani z příjmů fyzických a právnických osob – poplatník a předmět daně, možnosti uplatnění osvobození nebo slev na dani, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, základ daně a výpočet daně, zálohy na daň a jejich splatnost. Vyplnění daňového přiznání k dani příjmů fyzických osob dle zadaného příkladu. Vyplnění daňového přiznání k dani příjmů právnických osob dle zadaného příkladu,
 • Zákon o dani z přidané hodnoty – plátce a předmět daně, osvobozená a zdanitelná plnění, daňové doklady, sazby daně, základ daně a výpočet daně, podmínky uplatnění nároku na odpočet, režim přenesené daňové povinnosti. Vyplnění daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního a souhrnného hlášení dle zadaného příkladu,
 • Zákon o dani silniční – kdo je poplatníkem daně, co je předmětem daně, výpočet daně a možnosti uplatnění osvobození nebo snížení daně, zálohy na daň a jejich splatnost. Vyplnění daňového přiznání k dani silniční dle zadaného příkladu,
 • Zákon o dani z nemovitých věcí - co je předmětem daně, kdo je poplatníkem daně, které nemovitosti jsou osvobozené od daně, základ daně, sazby daně, splatnost daně. Vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí dle zadaného příkladu,
 • Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí - kdo je poplatníkem daně, co je předmětem daně a co lze osvobodit, základ daně, výpočet daně a její splatnost, směrná daňová hodnota. Vyplnění daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí dle zadaného příkladu.


Daňová evidence

 • Právní úprava daňové evidence,
 • Registrace k jednotlivým daním a pojišťovnám,
 • Evidence příjmů a výdajů, peněžní a nepeněžní deník,
 • Evidence pohledávek, dluhů, majetků a zásob,
 • Stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti,
 • Sociální a zdravotní pojištění, vyměřovací základ,
 • Vyplnění daňového přiznání a přehledy pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu


DÉLKA KURZU

130 vyučovacích hodin (á 45 minut)

Navíc dostanete soubor příkladů k procvičování formou dobrovolných domácích úkolů.

Konzultace a případné opakování lze domluvit s lektorem ve dnech výuky v čase 13:30-14:30.


BONUS PRO ÚČASTNÍKY KURZU

Každý účastník kurzu kromě skript dostane:

Balíček knih Účetnictví a daně
 • Užitečnou pomůcku od nakladatelství Sagit, která pomůže sestavit nejen účtový rozvrh, ale i správně uspořádat a označit položky v rozvaze a výkaz zisku a ztrát. V publikaci taktéž najdete obsahové vymezení přílohy účetní závěrky a kategorizaci účetních jednotek a její vliv na rozsah účetní závěrky.
 • Nepostradatelnou publikaci pro každou účetní od nakladatelství Sagit, která obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku pro podnikatele a 23 účetních standardů.
 • Publikaci od nakladatelství Grada, která obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v aktuálním znění


SOUVISEJÍCÍ KURZY

Na tento kurz můžete navázat studiem kurzů Mzdy v praxi nebo rekvalifikačním kurzem Mzdové účetnictví v rozsahu 80 vyučovacích hodin nebo rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví s využitím PC v rozsahu 120 vyučovacích hodin.

Nebo zvolte rozsáhlejší kurz Účetnictví, daně a daňová evidence s využitím PC v rozsahu 170 vyučovacích hodin.

Pokud se nemůžete rozhodnout, který kurz je pro Vás nejvhodnější, podívejte se na srovnávací přehled kurzů dle obsahu.

Osvědčení o rekvalifikaci

Úspěšným absolvováním kurzu automaticky získáváte Certifikát, ale hlavně Osvědčení o rekvalifikaci. Hlavní výhody takového osvědčení jsou:

 • osvědčení má neomezenou platnost
 • je uznáváno v celé ČR, ale i v zahraničí
 • uvítají ho všichni zaměstnavatelé, včetně státního sektoru
 • osvědčení může být podmínkou pro získání Živnostenského oprávnění
Certifikát ze školení

Lokalita, místo školení

Všechny učebny jsou nové a umístěny v centru Prahy. Najdete je na adrese: Rytířská 399/24, Praha 1 (u Stavovského divadla). Dobře se k nám dostanete:

 • Metro: metro Můstek (A, B), pár minut od Muzeum (C) a Náměstí Republiky (B)
 • Tramvaje: zastávky Václavské náměstí (3, 5, 6, 9, 14, 23), Národní třída (1, 2, 9, 18, 22) nebo Náměstí Republiky (6, 8, 15, 26)
 • Autobus: autobusové nádraží Praha Florenc je 2 stanice metrem
 • Vlak: 5 minut od Hlavního nebo Masarykova nádraží
Naše učebny a zázemí si můžete prohlédnout na stránce O nás.

Termíny kurzu

Slevy pro partnery a věrnostní slevy jsou odečteny po objednávce a o příslušnou částku je ponížena zálohová faktura.

Po přihlášení získáte detailní informace jak uhradit kurz, případně pokyny pro platbu přes Úřad práce. Po zaplacení máte závazně rezervováno místo. Fakturu obdržíte, společně s dalšími materiály, na školení.

Datum Místo Cena Poptat

14. 01. - 15. 02. - dopolední

Praha

14 500 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 14., 15., 17., 18. a 21.01. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 23., 24., 29., 30. a 31.01. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 4., 5. a 6.02. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé) + 7., 8., 12. a 13.02. (8:30 - 13:30, Základy daní) + 14. a 15.02. (8:30 - 13:30, Daňová evidence) + 15.02.2019 (14:00 - 16:00, Závěrečná zkouška)

11. 02. - 19. 03. - dopolední

Praha

14 500 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 11., 12., 14., 15. a 18.02. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 20., 21., 26., 27. a 28.02. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 4., 5. a 6.03. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé) + 8., 12., 13. a 14.03. (8:30 - 13:30, Základy daní) + 18. a 19.03. (8:30 - 13:30, Daňová evidence) + 19.03.2019 (14:00 - 16:00, Závěrečná zkouška)

11. 03. - 12. 04. - dopolední

Praha

14 500 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 11., 12., 14., 15. a 18.03. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 20., 21., 26., 27. a 28.03. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 1., 2. a 3.04. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé) + 4., 5., 9. a 10.04. (8:30 - 13:30, Základy daní) + 11. a 12.04. (8:30 - 13:30, Daňová evidence) + 12.04.2019 (14:00 - 16:00, Závěrečná zkouška)

08. 04. - 21. 05. - dopolední

Praha

14 500 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 8., 9., 11., 12. a 15.04. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 16., 17., 23., 24. a 25.04. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 26., 29. a 30.04. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé) + 14., 15., 16. a 17.05. (8:30 - 13:30, Základy daní) + 20. a 21.05. (8:30 - 13:30, Daňová evidence) + 21.05.2019 (14:00 - 16:00, Závěrečná zkouška)

13. 05. - 18. 06. - dopolední

Praha

14 500 Kč

Výuka probíhá ve dnech: 13., 14., 16., 17. a 20.05. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 22., 23., 27., 28. a 29.05. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 3., 4. a 5.06. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé) + 7., 11., 13. a 14.06. (8:30 - 13:30, Základy daní) + 17. a 18.06. (8:30 - 13:30, Daňová evidence) + 18.06.2019 (14:00 - 16:00, Závěrečná zkouška)

Ceny jsou konečné, včetně občerstvení a bonusů. Nejsme plátci DPH.

Tento kurz nabízíme i jako firemní kurz!

Zavolejte nebo napište a dohodneme individuální termín.