Účetnictví, daně a daňová evidence s využitím PC

Kurz Účetnictví, daně a daňová evidence s využitím PC je kurzem akreditovaným MŠMT a spojuje kurzy Základy účetnictví, Účetnictví pro pokročilé, Účetnictví procvičování, Základy daní, Daňovou evidenci a Výuka na PC a pomůže Vám nejen porozumět základním principům účetnictví, ale naučí Vás provádět i náročnější účetní operace včetně daňových dopadů, které jsou však nedílnou součásti každodenní praxe. Součásti kurzu je procvičování probrané látky na příkladech, vyplňování daňových přiznání a výpočet daňové povinnosti a výuka účetnictví a daňové evidence na PC. Výhodou tohoto kurzu je jeho komplexnost, zvýhodněná cena a možnost plné úhrady kurzovného Úřadem práce. Mimořádně Vám nabízíme výuku účetnictví a daňové evidence v účetních programech Pohoda, Money S3 a Premier.

 • ZDARMA přes Úřad práce
 • Zdarma materiály ke kurzu
 • Zdarma dárek
Akreditovaný kurz MŠMT

Nejbližší termíny:

Začíná Typ Učebna

09. 11. 2020

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

11. 01. 2021

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

15. 02. 2021

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

15. 03. 2021

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

12. 04. 2021

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

Všechny termíny

Popis kurzu

KOMU JE KURZ URČEN, DOPORUČENÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI

Kurz Účetnictví, daně a daňová evidence s využitím PC je určen pro úplné začátečníky bez předchozích znalosti či zkušenosti, tak i mírně pokročilým, kdo si chtějí pouze účetnictví zopakovat nebo prohlubovat. Je také vhodný pro podnikatele a majitele firem, kteří chtějí porozumět účetnictví.

Pro absolvování kurzu nejsou potřeba žádné zvláštní zkušenosti ani znalosti.

AKREDITACE MŠMT

Akreditace

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako kurz Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) v celkovém rozsahu 170 vyučovacích hodin pod číslem MSMT-22843/2017-1/476.

Výhody akreditovaného kurzu:

 • možnost úplné úhrady ceny kurzu od Úřadu práce
 • po úspěšném absolvování kurzu účastník kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností


NÁPLŇ KURZU

Kurz je složen ze šestí samostatných modulů - Základy účetnictví, Účetnictví pro pokročilé, Účetnictví procvičování, Základy daní, Daňová evidence, Výuka na PC.

Každý účastník kurzu obdrží skripta včetně cvičebnice s praktickými úlohami. Hlavní probíraná témata jsou:

Základy účetnictví:

 • Základní principy a zásady fungování účetnictví,
 • Právní úprava účetnictví,
 • Účetní jednotky a jejich kategorie,
 • Účetní období,
 • Majetek a zdroje krytí účetní jednotky (Aktiva a Pasiva),
 • Účtový rozvrh a jeho sestavení,
 • Účetní záznamy
 • Finanční majetek - pokladna, ceniny, bankovní výpisy, peníze na cestě, úhrada platební kartou,
 • Pohledávky a závazky - z obchodních vztahů, poskytnuté a přijaté zálohy, zápočet, DPH,
 • Kapitálové účty – základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření, účtování při vzniku nové společnosti,
 • Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek - oceňování, pořízení, technické zhodnocení, odpisy, inventarizace a vyřazení, drobný majetek,
 • Zásoby – výrobky, zboží, nedokončená výroba - oceňování, pořízení, aktivace a inventarizace, reklamace a slevy,
 • Analytická evidence,
 • Podrozvahová evidence,
 • Vnitropodnikové směrnice,
 • Náklady a výnosy,
 • Cvičebnice se spoustou příkladů k procvičování,


Účetnictví pro pokročilé:

 • Zúčtování se zaměstnanci a institucemi – výpočet a účtování mezd,
 • Cestovní náhrady a stravenky,
 • Zúčtování daní a dotaci - účtování dokladů s DPH a daňových dokladů k přijaté platbě, DPH u finančního leasingu a rozdíly v uplatnění DPH, daň z příjmů, silniční daň, dotace,
 • Úvěry a finanční výpomoci, finanční leasing a zajišťovací úvěry, kontokorentní účet,
 • Pohledávky a závazky ke společníkům,
 • Rozdělení výsledků hospodaření – účtování, podklady, výplata zálohy na podíl na zisku, termíny a daňové povinnosti při výplatě dividend nebo podílu na zisku,
 • Cizí měna - přepočet na Kč a kurzové rozdíly, účtování v cizí měně a povinnosti s tím spojené,
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů - náklady, výdaje, příjmy a výnosy příštích období,
 • Dohadné položky,
 • Rezervy,
 • Opravné položky,
 • Účetní závěrka - obsah a druhy účetní závěrky, účetní výsledek hospodaření a jeho transformace na základ daně, daňová uznatelnost nákladů, daňová povinnost, audit, výroční zpráva, schválení a zveřejnění účetní závěrky,
 • Cvičebnice se spoustou příkladů k procvičování,

Procvičování:

 • Procvičení - příklady z praxe!
 • Komplexní příklad - zaúčtování účetních operaci, výpočet odpisů, výpočet účetního hospodářského výsledku, určení daňově neuznatelných nákladů a jiných položek ovlivňujících daňový základ, stanovení daňového základů, výpočet daně a záloh na další období, možné způsoby rozdělení zisku a jejich účtování,
 • Příklad z praxe se skutečnými doklady - budete mít k dispozici balíček skutečných dokladů, které zkontrolujete a zaúčtujete, určité daňovou uznatelnost a dopady na daňový základ, vypočítáte účetní hospodářský výsledek, stanovíte daňový základ, vypočtete daň z příjmů a zálohy na další období,


Základy daní:

 • Základní přehled daňové soustavy v České republice,
 • Daňový řád – osoby zúčastněné na správě daní, druhy daňových tvrzení, místní šetření a daňová kontrola, pokuty a úroky z prodlení,
 • Registrace k jednotlivým daním,
 • Daňová informační schránka,
 • Zákon o dani z příjmů fyzických osob - poplatník a předmět daně, možnosti uplatnění osvobození nebo slev na dani, dílčí základy daně a výpočet daně, zálohy na daň a jejich splatnost. Vyplnění daňového přiznání dle zadaného příkladu.
 • Zákon o dani z příjmů právnických osob – poplatník a předmět daně, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, základ daně a výpočet daně, zálohy na daň a jejich splatnost. Vyplnění daňového přiznání dle zadaného příkladu,
 • Zákon o dani z přidané hodnoty – plátce a předmět daně, osvobozená a zdanitelná plnění, daňové doklady, sazby daně, základ daně a výpočet daně, podmínky uplatnění nároku na odpočet, režim přenesené daňové povinnosti. Vyplnění daňového přiznání, kontrolního a souhrnného hlášení dle zadaného příkladu,
 • Zákon o dani silniční – kdo je poplatníkem daně, co je předmětem daně, výpočet daně a možnosti uplatnění osvobození nebo snížení daně, zálohy na daň a jejich splatnost. Vyplnění daňového přiznání dle zadaného příkladu,
 • Zákon o dani z nemovitých věcí - co je předmětem daně, kdo je poplatníkem daně, které nemovitosti jsou osvobozené od daně, základ daně, sazby daně, splatnost daně. Praktické ukázky výpočtu daně,
 • Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí - kdo je poplatníkem daně, co je předmětem daně a co lze osvobodit, základ daně, výpočet daně a její splatnost, směrná daňová hodnota. Praktické ukázky výpočtu daně.


Daňová evidence:

 • Právní úprava daňové evidence,
 • Registrace k jednotlivým daním a pojišťovnám,
 • Evidence příjmů a výdajů, peněžní a nepeněžní deník,
 • Evidence pohledávek, dluhů, majetků a zásob,
 • Stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti,
 • Sociální pojištění - vyměřovací základ, výpočet a odvod pojištění, přehledy,
 • Zdravotní pojištění - vyměřovací základ, výpočet a odvod pojištění, přehledy,
 • Cvičebnice se spoustou příkladů k procvičování,
 • Komplexní příklad s vyplnění daňového přiznání a přehledů pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu,


Výuka na PC:

Loga účetních programů
 • Výuka účetnictví v účetním programu Pohoda - seznámení s programem, zadávaní do programu jednotlivých dokladů z praxe, účtování pokladních dokladů a bankovních výpisů, faktur vystavených a přijatých, sestavení daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení, účetní závěrka, rozvaha a výkaz zisku a ztrát,
 • Výuka daňové evidence v účetním programu Pohoda - zadávaní do programu jednotlivých dokladů z praxe, odlišnosti od zadávání dokladů v účetnictví, peněžní a nepeněžní deník,
 • Seznámení s účetním programem Money S3,
 • Seznámení s účetním programem Premier.


DÉLKA KURZU

170 vyučovacích hodin (á 45 minut)

Navíc dostanete soubor příkladů k procvičování formou dobrovolných domácích úkolů.

Konzultace a případné opakování lze domluvit s lektorem ve dnech výuky v čase 13:30-14:30.


BONUS PRO ÚČASTNÍKY KURZU

Každý účastník kurzu kromě skript dostane:

Tři účetní knihy zdarma

 • Užitečnou pomůcku od nakladatelství Sagit, která pomůže sestavit nejen účtový rozvrh, ale i správně uspořádat a označit položky v rozvaze a výkaz zisku a ztrát. V publikaci taktéž najdete obsahové vymezení přílohy účetní závěrky a kategorizaci účetních jednotek a její vliv na rozsah účetní závěrky,
 • Nepostradatelnou publikaci pro každou účetní od nakladatelství Sagit, která obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku pro podnikatele a 23 účetních standardů,
 • Publikaci od nakladatelství Anag, která obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v aktuálním znění,
 • Pracovní sešit se spoustou příkladů k procvičování,
 • 10 % slevu na nákup publikaci v e-shopu,
 • Voucher na 10 % slevu na školení společnosti Anag, spol. s r. o.

SOUVISEJÍCÍ KURZY

Na tento kurz můžete navázat studiem kurzů Mzdy v praxi nebo rekvalifikačním kurzem Mzdové účetnictví v rozsahu 80 vyučovacích hodin nebo rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví s využitím PC v rozsahu 120 vyučovacích hodin.

Pokud se nemůžete rozhodnout, který kurz je pro Vás nejvhodnější, podívejte se na srovnávací přehled kurzů dle obsahu.

Osvědčení o rekvalifikaci

Úspěšným absolvováním kurzu automaticky získáváte Certifikát, ale hlavně Osvědčení o rekvalifikaci. Hlavní výhody takového osvědčení jsou:

 • osvědčení má neomezenou platnost
 • je uznáváno v celé ČR, ale i v zahraničí
 • uvítají ho všichni zaměstnavatelé, včetně státního sektoru
 • osvědčení může být podmínkou pro získání Živnostenského oprávnění
Certifikát ze školení

Lokalita, místo školení

Všechny učebny jsou nové a umístěny v centru Prahy. Najdete je na adrese: Rytířská 399/24, Praha 1 (u Stavovského divadla). Dobře se k nám dostanete:

 • Metro: metro Můstek (A, B), pár minut od Muzeum (C) a Náměstí Republiky (B)
 • Tramvaje: zastávky Václavské náměstí (3, 5, 6, 9, 14, 23), Národní třída (1, 2, 9, 18, 22) nebo Náměstí Republiky (6, 8, 15, 26)
 • Autobus: autobusové nádraží Praha Florenc je 2 stanice metrem
 • Vlak: 5 minut od Hlavního nebo Masarykova nádraží
Naše učebny a zázemí si můžete prohlédnout na stránce O nás.
Mapa sídla VVkurzy

Termíny kurzu

Slevy pro partnery a věrnostní slevy jsou odečteny po objednávce a o příslušnou částku je ponížena zálohová faktura.

Po přihlášení získáte detailní informace jak uhradit kurz, případně pokyny pro platbu přes Úřad práce. Po zaplacení máte závazně rezervováno místo. Fakturu obdržíte, společně s dalšími materiály, na školení.

Termíny jednotlivých modulů lze kombinovat. Termín závěrečné zkoušky lze domluvit individuálně. Kontaktujte nás mailem info@vvkurzy.cz.

Datum Místo Cena Poptat

09. 11. - 18. 12. 2020

Praha

16 500 Kč

Základy účetnictví: 9.11., 10.11., 11.11., 12.11. a 18.11.2020 (8:30 - 13:30)
Účetnictví pro pokročilé: 19.11., 20.11., 24.11., 25.11. a 26.11.2020 (8:30 - 13:30)
Procvičování a komplexní příklad: 30.11., 1.12. a 2.12.2020 (8:30 - 13:30)
Základy daní: 3.12., 4.12., 7.12. a 8.12.2020 (8:30 - 13:30)
Daňová evidence: 10.12. a 11.12.2020 (8:30 - 13:30)
Výuka na PC: 14.12., 15.12., 16.12., 17.12. a 18.12.2020 (8:30 - 14:00) 
Závěrečná zkouška: 18.12.2020 (14:00 - 16:00) 

11. 01. - 19. 02. 2021

Praha

16 500 Kč

Základy účetnictví: 11.1., 12.1., 14.1., 18.1. a 19.1.2021 (8:30 - 13:30)
Účetnictví pro pokročilé: 21.1., 22.1., 26.1., 27.1. a 28.1.2021 (8:30 - 13:30)
Procvičování a komplexní příklad: 1.2., 2.2. a 3.2.2021 (8:30 - 13:30)
Základy daní: 4.2., 5.2., 8.2. a 9.2.2021 (8:30 - 13:30)
Daňová evidence: 11.2. a 12.2.2021 (8:30 - 13:30)
Výuka na PC: 15.2., 16.2., 17.2., 18.2. a 19.2.2021 (8:30 - 14:00)
Závěrečná zkouška: 19.2.2021 (14:00 - 16:00)

15. 02. - 26. 03. 2021

Praha

16 500 Kč

Základy účetnictví: 15.2., 16.2., 18.2., 22.2. a 23.2.2021 (8:30 - 13:30)
Účetnictví pro pokročilé: 25.2., 26.2., 2.3., 3.3. a 4.3.2021 (8:30 - 13:30)
Procvičování a komplexní příklad: 8.3., 9.3. a 10.3.2021 (8:30 - 13:30)
Základy daní: 11.3., 12.3., 15.3. a 16.3.2021 (8:30 - 13:30)
Daňová evidence: 18.3. a 19.3.2021 (8:30 - 13:30)
Výuka na PC: 22.3., 23.3., 24.3., 25.3. a 26.3.2021 (8:30 - 14:00)
Závěrečná zkouška: 26.3.2021 (14:00 - 16:00)

15. 03. - 30. 04. 2021

Praha

16 500 Kč

Základy účetnictví: 15.3., 16.3., 17.3., 22.3. a 23.3.2021 (8:30 - 13:30)
Účetnictví pro pokročilé: 25.3., 26.3., 29.3., 30.3. a 31.3.2021 (8:30 - 13:30)
Procvičování a komplexní příklad: 6.4., 7.4. a 8.4.2021 (8:30 - 13:30)
Základy daní: 12.4., 13.4., 15.4. a 16.4.2021 (8:30 - 13:30)
Daňová evidence: 19.4. a 20.4.2021 (8:30 - 13:30)
Výuka na PC: 26.4., 27.4., 28.4., 29.4. a 30.4.2021 (8:30 - 14:00)
Závěrečná zkouška: 30.4.2021 (14:00 - 16:00)

12. 04. - 28. 05. 2021

Praha

16 500 Kč

Základy účetnictví: 12.4., 13.4., 15.4., 19.4. a 20.4.2021 (8:30 - 13:30)
Účetnictví pro pokročilé: 22.4., 23.4., 27.4., 28.4. a 29.4.2021 (8:30 - 13:30)
Procvičování a komplexní příklad: 4.5., 5.5. a 6.5.2021 (8:30 - 13:30)
Základy daní: 10.5., 11.5., 13.5. a 14.5.2021 (8:30 - 13:30)
Daňová evidence: 17.5. a 18.5.2021 (8:30 - 13:30)
Výuka na PC: 24.5., 25.5., 26.5., 27.5. a 28.5.2021 (8:30 - 14:00)
Závěrečná zkouška: 28.5.2021 (14:00 - 16:00)

Ceny jsou konečné, včetně občerstvení a bonusů. Nejsme plátci DPH.

Tento kurz nabízíme i jako firemní kurz!

Zavolejte nebo napište a dohodneme individuální termín.