Účetnictví a daně

Kurz Účetnictví a daně je kurzem akreditovaným MŠMT a spojuje samostatné kurzy Základy účetnictví, Účetnictví pro mírně pokročilé, Účetnictví pro pokročilé a Základy daní a pomůže Vám nejen porozumět základním principům účetnictví, ale naučí Vás provádět i náročnější účetní operace včetně daňových dopadů, které jsou však nedílnou součásti každodenní praxe. Součásti kurzu je procvičování probrané látky na příkladech, vyplňování daňových přiznání a výpočet daňové povinnosti. Výhodou tohoto kurzu je jeho komplexnost, zvýhodněná cena a možnost plné úhrady kurzovného Úřadem práce.

 • ZDARMA přes Úřad práce
 • Zdarma materiály ke kurzu
 • Zdarma dárek

Nejbližší termíny:

Začíná Typ Učebna

10. 09.

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

14. 09.

víkendový

Rytířská 24, Praha 1

08. 10.

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

05. 11.

dopolední

Rytířská 24, Praha 1

Všechny termíny

Popis kurzu


Komu je kurz určen, doporučené vstupní znalosti

Kurz Účetnictví a daně je určen pro úplné začátečníky bez předchozích znalosti či zkušenosti, tak i mírně pokročilým, kdo si chtějí pouze účetnictví zopakovat nebo prohlubovat. Je také vhodný pro podnikatele a majitele firem, kteří chtějí porozumět účetnictví. 

Pro absolvování kurzu nejsou potřeba žádné zvláštní zkušenosti ani znalosti.


AkreditaceAkreditace MŠMT

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako kurz Účetnictví v celkovém rozsahu 120 vyučovacích hodin pod číslem MSMT-22843/2017-1/476.


Výhody akreditovaného kurzu:

 • možnost úplné úhrady ceny kurzu od Úřadu práce 
 • po úspěšném absolvování kurzu účastník kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností


Náplň kurzu

Kurz je složen ze čtyř samostatných modulů - Základy účetnictví,  Účetnictví pro mírně pokročilé, Účetnictví pro pokročilé a Základy daní.

Každý účastník kurzu obdrží skripta včetně cvičebnice s praktickými úlohami. Hlavní probíraná témata jsou:


Základy účetnictví:

 • Základní principy a zásady fungování účetnictví,
 • Právní úprava účetnictví,
 • Majetek a zdroje krytí účetní jednotky (Aktiva a Pasiva),
 • Účtový rozvrh a jeho sestavení,
 • Náklady a výnosy,
 • Peněžní prostředky - pokladna, ceniny, bankovní výpisy, peníze na cestě, úhrada platební kartou,
 • Pohledávky a závazky - z obchodních vztahů, poskytnuté a přijaté zálohy, reklamace, slevy, DPH,
 • Kapitálové účty – základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření, účtování při vzniku nové společnosti,
 • Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek - oceňování, pořízení, technické zhodnocení, odpisy, inventarizace a vyřazení,
 • Zásoby – výrobky, zboží, nedokončená výroba - oceňování, pořízení, aktivace a inventarizace,
 • procvičování


Účetnictví pro mírně pokročilé

 • Zúčtování se zaměstnanci a institucemi – výpočet a účtování mezd, 
 • Cestovní náhrady a stravenky,
 • Zúčtování daní a dotaci - účtování dokladů s DPH a daňových dokladů k přijaté platbě, DPH u finančního leasingu a rozdíly v uplatnění DPH, daň z příjmů, silniční daň, dotace,
 • Úvěry a finanční výpomoci, finanční leasing a zajišťovací úvěry,
 • Pohledávky a závazky ke společníkům,
 • Rozdělení výsledků hospodaření – účtování, podklady, výplata zálohy na podíl na zisku, termíny a daňové povinnosti při výplatě dividend nebo podílu na zisku,
 • Cizí měna - přepočet na Kč a kurzové rozdíly, účtování v cizí měně a povinnosti s tím spojené,
 • Analytická a podrozvahová evidence,
 • Vnitropodniková směrnice v účetnictví,
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů - náklady, výdaje, příjmy a výnosy příštích období,
 • Dohadné položky,
 • Rezervy,
 • Opravné položky,
 • procvičování


Účetnictví pro pokročilé

 • Účetní operace v souvislosti s majetkem – pořízení majetku s dotací, technické zhodnocení drobného majetku, výpočet odpisu při technickém zhodnocení, zvýšený odpis, majetek a dary, komponentní odpisování,
 • Účetní operace v souvislosti s DPH – dodatečné opravy chybné výše DPH, poměrný a krácený koeficient, nárok na odpočet při registraci,
 • Postoupení a odpisy pohledávek,
 • Odložený daňový závazek a pohledávka - odložená daň,
 • Vklady do společnosti - peněžní a nepeněžní vklady do společnosti, zvýšení a snížení základního kapitálu,
 • Účetní závěrka - obsah a druhy účetní závěrky, účetní výsledek hospodaření a jeho transformace na základ daně, daňová uznatelnost nákladů, daňová povinnost, audit, výroční zpráva, schválení a zveřejnění účetní závěrky, 
 • Opravy chyb minulých let,
 • Konsolidace,
 • procvičování


Základy daní

  • Základní přehled daňové soustavy v České republice,
  • Daňový řád – osoby zúčastněné na správě daní, druhy daňových tvrzení, místní šetření a daňová kontrola, pokuty a úroky z prodlení,
  • Registrace k jednotlivým daním,
  • Zákon o dani z příjmů fyzických a právnických osob – poplatník a předmět daně, možnosti uplatnění osvobození nebo slev na dani, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, základ daně a výpočet daně, zálohy na daň a jejich splatnost. Vyplnění daňového přiznání k dani příjmů fyzických osob dle zadaného příkladu. Vyplnění daňového přiznání k dani příjmů právnických osob dle zadaného příkladu,
  • Zákon o dani z přidané hodnoty – plátce a předmět daně, osvobozená a zdanitelná plnění, daňové doklady, sazby daně, základ daně a výpočet daně, podmínky uplatnění nároku na odpočet, režim přenesené daňové povinnosti. Vyplnění daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního a souhrnného hlášení dle zadaného příkladu,
  • Zákon o dani silniční – kdo je poplatníkem daně, co je předmětem daně, výpočet daně a možnosti uplatnění osvobození nebo snížení daně, zálohy na daň a jejich splatnost. Vyplnění daňového přiznání k dani silniční dle zadaného příkladu,
  • Zákon o dani z nemovitých věcí - co je předmětem daně, kdo je poplatníkem daně, které nemovitosti jsou osvobozené od daně, základ daně, sazby daně, splatnost daně. Vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí dle zadaného příkladu,
  • Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí - kdo je poplatníkem daně, co je předmětem daně a co lze osvobodit, základ daně, výpočet daně a její splatnost, směrná daňová hodnota. Vyplnění daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí dle zadaného příkladu.  Délka kurzu

  120 vyučovacích hodin (á 45 minut)

   

  Balíček knih Účetnictví a daněBonus pro účastníky kurzu

  Každý účastník kurzu kromě skript dostane:

  • Užitečnou pomůcku od nakladatelství Sagit, která pomůže sestavit nejen účtový rozvrh, ale i správně uspořádat a označit položky v rozvaze a výkaz zisku a ztrát. V publikaci taktéž najdete obsahové vymezení přílohy účetní závěrky a kategorizaci účetních jednotek a její vliv na rozsah účetní závěrky.
  • Nepostradatelnou publikaci pro každou účetní od nakladatelství Sagit, která obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku pro podnikatele a 23 účetních standardů. 
  • Publikaci od nakladatelství Grada, která obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v aktuálním znění  


  Související kurzy

  Na tento kurz můžete navázat studiem kurzů  Mzdy v praxi nebo rekvalifikačním kurzem Mzdové účetnictví v rozsahu 80 vyučovacích hodin nebo Mzdové účetnictví s využitím PC v rozsahu 120 vyučovacích hodin.

  Nebo zvolte rozsáhlejší kurz Účetnictví, daně a daňová evidence v rozsahu 130 vyučovacích hodin, který navíc obsahuje modul Daňová evidence nebo můžete absolvovat kurz Účetnictví, daně a daňová evidence s využitím PC v rozsahu 170 vyučovacích hodin.

  Osvědčení o rekvalifikaci

  Úspěšným absolvováním kurzu automaticky získáváte Certifikát, ale hlavně Osvědčení o rekvalifikaci. Hlavní výhody takového osvědčení jsou:

  • osvědčení má neomezenou platnost
  • je uznáváno v celé ČR, ale i v zahraničí
  • uvítají ho všichni zaměstnavatelé, včetně státního sektoru
  • osvědčení může být podmínkou pro získání Živnostenského oprávnění a podnikat jako OSVČ
  Certifikát ze školení

  Lokalita, místo školení

  Všechny učebny jsou nové a umístěny v centru Prahy. Najdete je na adrese: Rytířská 399/24, Praha 1 (u Stavovského divadla). Dobře se k nám dostanete:

  • Metro: metro Můstek (A, B), pár minut od Muzeum (C) a Náměstí Republiky (B)
  • Tramvaje: zastávky Václavské náměstí (3, 5, 6, 9, 14, 23), Národní třída (1, 2, 9, 18, 22) nebo Náměstí Republiky (6, 8, 15, 26)
  • Autobus: autobusové nádraží Praha Florenc je 2 stanice metrem
  • Vlak: 5 minut od Hlavního nebo Masarykova nádraží
  Naše učebny a zázemí si můžete prohlédnout na stránce O nás.

  Termíny kurzu

  Slevy pro partnery a věrnostní slevy jsou odečteny po objednávce a o příslušnou částku je ponížena zálohová faktura.

  Po přihlášení získáte detailní informace jak uhradit kurz, případně pokyny pro platbu přes Úřad práce. Po zaplacení máte závazně rezervováno místo. Fakturu obdržíte, společně s dalšími materiály, na školení.

  Datum Místo Cena Poptat

  10. 9 - 16. 10 - dopolední

  Praha

  12 000 Kč

  Výuka probíhá ve dnech: 10., 11., 13., 14. a 17.09. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 20., 21., 24., 25. a 26.09. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 1., 2. a 3.10. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé) + 18., 27.09. a 5.10. (8:30 - 13:30, Opakování a procvičování) + 10., 11., 15. a 16.10. (8:30 - 13:30, Základy daní) + 16.10.2018 (14:00 - 16:00, Závěrečná zkouška)

  14. 9 - 24. 11 - víkendový

  Praha

  12 000 Kč

  Výuka probíhá ve dnech: 14., 21. a 28.09. (pátek 16:30 - 19:45, Základy účetnictví) + 15., 22. a 29.09. (sobota 9:00 - 16:00, Základy účetnictví a procvičování) + 5., 12. a 19.10. (pátek 16:30 - 19:45, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 6., 13. a 20.10. (sobota 9:00 - 16:00, Účetnictví pro mírně pokročilé a procvičování) + 26.10. a 2.11. (pátek 16:30 - 19:45, Účetnictví pro pokročilé) + 27.10. a 3.11. (sobota 9:00 - 16:00, Účetnictví pro pokročilé a procvičování) + 9. a 16.11. (pátek 16:30 - 19:45, Základy daní) + 10. a 17.11. (sobota 9:00 - 16:00, Základy daní) + 24.11.2018 (16:00 - 18:00, Závěrečná zkouška)

  08. 10 - 13. 11 - dopolední

  Praha

  12 000 Kč

  Výuka probíhá ve dnech: 8., 9., 11., 12. a 15.10. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 18., 19., 22., 23. a 24.10. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 30., 31.10. a 1.11. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé) + 16., 26.10. a 2.11. (8:30 - 13:30, Opakování a procvičování) + 7., 8., 12. a 13.11. (8:30 - 13:30, Základy daní) + 13.11.2018 (14:00 - 16:00, Závěrečná zkouška)

  05. 11 - 06. 12 - dopolední

  Praha

  12 000 Kč

  Výuka probíhá ve dnech: 5., 6., 8., 9. a 12.11. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 15., 16., 19., 20. a 21.11. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé) + 27., 28. a 29.11. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro pokročilé) + 13., 22. a 30.11. (8:30 - 13:30, Opakování a procvičování) + 3., 4., 5. a 6.12. (8:30 - 13:30, Základy daní) + 6.12.2018 (14:00 - 16:00, Závěrečná zkouška)

  Ceny jsou konečné, včetně občerstvení a bonusů. Nejsme plátci DPH.

  Tento kurz nabízíme i jako firemní kurz!

  Zavolejte nebo napište a dohodneme individuální termín.

  <